PRANJE CISTERNI I TANKOVA

Složeni sistemi za unutrašnje i spoljašnje pranje auto cisterni, železničkih cisterni, silo kontejnera, rezervoara, IBC kontejnera. Automatski sistemi visokih učinaka, za rad sa prehrambenim i hemijskim sirovinama, svih okruženja. Centralna obrada podataka pratljivost postupka pranja sudova u svim fazama.